Acceptable Usage Policy

Deze AUP bepaalt de regels waaraan gebruikers van de internet diensten van Iroot zich aan dienen te houden. De regels zijn opgesteld om spamming, inbraakpogingen en ander internetmisbruik tegen te gaan. Deze AUP kan ten allen tijde aangepast worden.

Artikel 1: Email - spamming
1.1 De klant zal geen 'spam' verzenden via de mail servers van Iroot of om het even welke andere server. De klant erkent uitdrukkelijk dat elke email die door de klant verzonden wordt vanaf een systeem van Iroot of die op gelijk welke manier verwijzingen bevat naar de website of het emailadres van de klant of van Iroot, onder deze AUP vallen.
1.2 De klant erkent dat het begrip 'spamming' hier in zijn ruimst mogelijke betekenis moet worden gezien. Voorbeelden van wat als spamming beschouwd wordt, zijn:
- het zenden of promoten van ongevraagde commerciële emails,
- het zenden of promoten van kettingmails
- het zenden of promoten van "Make money fast"-systemen
- het zenden of promoten van "Multi-level marketing" of piramidemarketing
- het zenden van mailbommen
- het moedwillig zenden van virussen of andere software die tot doel heeft schade toe te brengen.
1.3 Het is uitdrukkelijk verboden om adressen of hoofddingen van emails (headers) te vervalsen, alsook niet bestaande adressen als afzender te gebruiken. Bij inbreuken op dit artikel heeft Iroot het recht de overeenkomst met de klant onmiddellijk te beëindigen en recht op vergoeding voor alle geleden schade.

Artikel 2: Usenet
Het veelvuldig posten van hetzelfde bericht in een Usenet nieuwsgroep, of het posten van een zelfde bericht naar meerdere, niet-relevante nieuwsgroepen is niet toegelaten. Verder zijn alle regels uit artikel 1 in verband met spamming ook op Usenet postings van toepassing.

Artikel 3: Onrechtmatig gebruik van onze Internet diensten
3.1 Het is de klant verboden diensten te gebruiken op systemen van Iroot of een derde waar de klant niet uitdrukkelijk de toestemming voor heeft van de bevoegde persoon. Het proberen toegang te krijgen tot dergelijke systemen of diensten ("cracking") is evenmin toegestaan, zelfs als de klant niet de bedoeling had schade toe te brengen.
3.2 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de bevoegde personen de veiligheid van systemen of websites van Iroot of een derde te onderzoeken. Indien u twijfels heeft over de veiligheid van een server of dienst, neemt u contact op met Iroot (zie artikel 5).
3.3 Zo u toch de uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde personen heeft om hun systeem op veiligheidsfouten te onderzoeken, zult u hiervan Iroot op de hoogte brengen, en zult u niks ondernemen voor u ook de toestemming van Iroot heeft.
3.4 De klant zal het netwerk en de servers van Iroot of van een derde niet nodeloos belasten.
3.5 De klant zal geen valse gegevens zoals namen, toegangscodes en passwoorden, (email)adressen, creditcard- of bankgegevens gebruiken op het Internet.

Artikel 4: Inhoud
Het is de klant niet toegestaan om gegevens te verzenden, ontvangen, bewaren, of op via website publiek te maken:
- die in strijd zouden zijn met de nationale of internationale wetgeving
- waardoor de rechten van derden geschonden worden
- die tot doel hebben of aansporen tot de overeenkomst(en) tussen de klant en Iroot, de nationale of internationale wetten te overtreden.
- die lasterlijk is voor Iroot of een derde
- die aanstootgevend is
- die van pornografische aard is
- die tot doel heeft Iroot of derden te schaden

Artikel 5: Vragen en klachten met betrekking tot deze AUP, dienen via email gestuurd te worden aan abuse@iroot.be.

Deze AUP werd het laatst aangepast op: 01/06/2006.

Contacteer ons voor meer info, wij helpen u graag verder.

Download deze pagina in PDF formaat.